“รายงานสรุปผลการวิจัยกระบวนการสร้างสุขในองค์กร ของมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น ระหว่างปี 2557-2560 ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

0 ปกหน้า  สารบัญ

1 คำนำ

2 บทสรุปผู้บริหาร ก - ฏ

3 รายงานวิจัยบทที่ 1 [Oct]  1-5

4 รายงานวิจัยบทที่ 2 [Oct] 6-12

5 รายงานวิจัยบทที่ 3_[Oct]  13-17

6 รายงานวิจัยบทที่ 4_4.1 [Oct]  18-78

7 บทที่ 4.2_1_รายงานสรุปผล สพฉ [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_2_รายงานสรุปผล DATAPRO [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_3_รายงานสรุปผล บ.เบบิแมก จำกัด [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_4_รายงานสรุปผล PC Product [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_5_รายงานสรุปผล บ.บิทไว้ส์ [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_6_รายงานสรุปผล บ.แฟนซี การ์เม้น [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_7_รายงานสรุปผล บ.บลูพิน [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_8_รายงานสรุปผล บ.สามมิตร มอเตอร์ส  [Oct2016] 300

7 บทที่ 4.2_9_รายงานสรุปผล JCP Plastic [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_10_รางานสรุปผล Essilor [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_11_รายงานสรุปผล QTC  [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_12_รายงานสรุปผล Millcon [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_13_รายงานสรุปผล TOA [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_14_รายงานสรุปผล UDG  [Oct2016]

7 บทที่ 4.2_15_รายงานสรุปผล CPF [Oct2016]

8 รายงานวิจัยบทที่ 5 [Oct] 330-347

9 เอกสารอ้างอิง  348-362

10

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance