SHARE มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

“ สุขระหว่างทำงานและสุขอย่างยั่งยืนทำยากใช่ไหม? ” งานนี้จะได้พบกับ....
สุขระหว่างทำงานและสุขอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร? , เคล็ดลับการสร้างสุขให้ยั่งยืนจากต้นแบบองค์กรสุขภาวะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ว่าเขาสร้างสุขระหว่างทำงานแบบไหนกันบ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Coach สำหรับโครงการ Happy Workplace”
อบรม วันที่ 18 สิงหาคม และ 8, 15, 22, 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานี ชั้น31 เวลา 9.00-16.00 น.
Human Resource Development Roadmap
Human Resource Development Service

Project

activity

DFAP2

Product

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance